Privacyverklaring consumenten

Menicon B.V. levert al meer dan 40 jaar contactlenzen. Om onze maatwerkcontactlenzen te kunnen leveren is het noodzakelijk dat we daarvoor persoonsgegevens ontvangen en verwerken. We vinden het zeer belangrijk dat uw persoonsgegevens daarbij goed worden beschermd en dat we ons daarbij houden aan de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring leest u hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden via onze bestelsoftware Easyfit aan ons doorgestuurd als uw contactlensspecialist een bestelling plaatst of een controle invoert en de resultaten daarvan doorstuurt in het kader van een behandeling (dit is een actieve handeling in onze bestelsoftware, wij ontvangen niet zomaar gegevens van reguliere controles).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij ontvangen en verwerken:

  • Lensspecificaties (bijzondere categorie persoonsgegevens: gezondheidsgegevens)

Optioneel:

  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Refractiegegevens controles

Lensspecificaties zijn minimaal nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren. Voor sommige producten is het nodig dat uw NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en refractiegegevens bij ons bekend zijn. In zo’n geval worden die gegevens door uw contactlensspecialist bij ons aangeleverd.

Toestemming

Omdat het gaat om een bijzondere categorie persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) is uw toestemming vereist. Uw toestemming geldt voor doorzending van uw gegevens door uw contactlensspecialist aan Menicon, en voor verwerking van uw gegevens door Menicon zoals beschreven in deze privacyverklaring.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken bij uw contactlensspecialist, danwel bij Menicon via privacy@menicon.nl. Daarop zullen wij de bestelling anonimiseren. Intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de aanwezigheid van uw persoonsgegevens vóór intrekking.

Doel verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:

  • beoordeling, fabricage en levering van bestelde producten;
  • eventuele nazorg via uw contactlensspecialist;
  • voldoen aan wettelijke verplichtingen omtrent bewaartermijnen en traceability.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Vier jaar na verzending van bestellingen anonimiseren wij de bestelling door NAW-gegevens, geboortedatum en e-mailadres te verwijderen. Voor specifieke producten is het nodig gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld gedurende de tijd dat u de producten gebruikt. Het gaat dan om refractiegegevens die na controles aan ons worden doorgestuurd. Deze gegevens worden alsnog geanonimiseerd vier jaar na beëindiging van de behandeling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen. U kunt een verzoek sturen naar privacy@menicon.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Menicon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De softwareprogrammatuur waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt zijn digitaal en fysiek alleen toegankelijk met juiste authenticatie en autorisatie. Onze bestelsoftware Easyfit is daarnaast ook voorzien van encryptie.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijziging privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.menicon.nl worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen u nog wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgevens.nl).

Contactgegevens

Menicon B.V.
Waanderweg 6
7812 HZ Emmen

www.menicon.nl
privacy@menicon.nl
t. 0591 610 640